Obowiązek informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Creativestyle Polska sp. z o.o. Ul. Zabłocie 25/L01, 30-701 Kraków, KRS 0000331561, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP PL6751416000, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości.

2. JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem info@creativestyle.pl.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Wyślij” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Creativestyle Polska sp.z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Creativestyle Polska sp.z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku zamieszczenia tej zgody, Twoje dane będą gromadzone przez Creativestyle Polska sp. z o.o. i wykorzystane podczas prowadzenia rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia - przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane te dotyczą), Podanie tych danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji lub do zawarcia umowy o współpracę, o świadczenie usług lub innej cywilnoprawnej.

Pozostałe przekazane przez Ciebie dane osobowe, inne niż wskazane powyżej (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane te dotyczą), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji

Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji) w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

4. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania i uzupełnienia danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

W każdym czasie masz prawo do cofnięcia swojej zgody, kontaktując się z nami pod adresem info@creativestyle.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zachęcamy jednak do podania danych kontaktowych takich jak adres e-mail i numer telefonu, ponieważ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Tobą.

6. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).

7. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Pracownikom i współpracownikom Creativestyle Polska sp. z o.o. Posiadającym upoważnienie do dostępu do Twoich danych.

Twoje dane osobowe przekażemy również do Creativestyle GMBH.

Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, możemy też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? (OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH)

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do chwili jej zakończenia. Po zakończonym procesie dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym możesz dochodzić roszczeń w związku z procesem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia zdarzenia, z którym związane jest roszczenie, a następnie są one usuwane.